สายตรงผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โทร. 081-814-8671

E-mail: [email protected]

ความภาคภูมิใจของเรา

99
% ของพื้นที่สามารถใช้งาน PIT-WiFi
99
% Migrated to Visualization&cloud
99
%นักศึกษาผ่านการพัฒนา Digital Literacy
99
% นักศึกษาได้รับการทดสอบ TOEIC/toefl

ข่าวสารศูนย์

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7…

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ นำทีมบริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษาฯ พร้อมด้วย…

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี…

Helpdesk IT Support

ปัญหาไอที เราช่วยคุณได้