วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

บทนำ

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริหารภายใต้สถาบันที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีบทบาทหน้าที่สนับสนุน และรับผิดชอบต่อการดูแลและพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริการภาษาต่างประเทศ รองรับพันธะกิจของสถาบัน

วิสัยทัศน์

คนพัฒนา ระบบไอทีก้าวหน้า ภาษาต่างประเทศก้าวไกล พัฒนาภารกิจสถาบันสู่ระบบมาตรฐานสากล

นโยบายสู่ความสำเร็จ

"ธรรมาภิบาลและการบริหารงานที่ดี" "มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง" "บริการวิชาการเพิ่มรายได้ สร้างความสุข"

พันธกิจของหน่วยงาน

  1. จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การเรียนการสอน และงานวิจัย
  2. สนับสนุนและบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา บุคลากร และสังคม
  3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของสถาบั
  4. สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Assoc.Prof.Dr.Santi Wangnipparnto
E-Mail: