แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563

แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ.2562