ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

E-mail: [email protected]

ดร.ขยัน จันทรสถาพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

E-mail: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail: [email protected]

บุคลากร

น.ส.รัตนา พิชิตปรีชา

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

น.ส.วรรษมณ จิตพุทธิ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการภาษา

น.ส.กวิสรา เมธากวินโสภณ

นักวิชาการศึกษา

นายภคิน รัตนอุดม

นักวิชาการศึกษา(คอมฯ)