ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

E-mail: [email protected]

Tel: 081-814-8671

รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

นายสุรศักดิ์ ธนูทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย

E-mail: [email protected]

Tel: 089-821-1910

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail: [email protected]

Tel: 064-507-7453

บุคลากร

น.ส.รัตนา พิชิตปรีชา

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

น.ส.กวิสรา เมธากวินโสภณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการภาษา

นายภคิน รัตนอุดม

นักวิชาการศึกษา(คอมฯ)

นายวชิรานนท์ วงศ์พรมมา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ