ศูนย์ทดสอบภาษา TOEFL ITP และ TOEIC

ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และ TOEIC ณ ศูนย์ภาษาแและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้บริการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามโปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ประกอบด้วย 2 ศูนย์ทดสอบ คือ ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP และศูนย์ทดสอบ TOEIC

ศูนย์สอบ TOEFL TIP

เปิดรับสมัครสอบทุกเดือน

ข่าวสารด้านภาษา

All Works
ภาษา

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมสอบ TOEFL ITP