ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี ดร.ขยัน จันทรสถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์…