PIT-WiFi

สำหรับ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใช้สำหรับการเรียนการสอน งานวิจัย และสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

PIT-Guest

สำหรับ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า(จบการศึกษาก่อน พ.ศ.๒๕๖๐) และบุคคลภายนอก ที่มาเยี่ยมชม ประชุม ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบัน และมีความประสงค์ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสามารถขอรับ guest account ได้จากหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแจกจ่าย guest account ให้แก่บุคคลภายนอก หรือติดต่อ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

eduroam

บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam สำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย Eduroam ได้ทันทีเมื่อไปยังสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam โดยใช้ PITNet Account ของสถาบัน 
รายละเอียดเครือข่าย eduroan http://eduroam.pit.ac.th

วิธีการใช้งาน

PIT-WiFi

ใช้ PITNet Account ในการ log in

PIT-Guest

  1. ติดต่อหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้นสำหรับขอใช้ guest account หรือศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  2. เปิดใช้งาน WiFi โดยเชื่อมต่อสัญญาณชื่อ “PIT-Guest” จากนั้นกรอก username/password 

eduroam

  1. เชื่อมต่อสัญญาณชื่อ eduroam
  2. กรอก username/password สำหรับใช้งาน Eduroam  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ สทป.ให้ใช้ PITNet Account username ตามด้วย @pit.ac.th เช่น [email protected]
คู่มือการใช้งาน
PIT-WiFi

Windows 7/10

PIT-WiFi

iOS/iPad

PIT-WiFi

Android

eduroam

Windows 7

eduroam

iOS/iPad

PIT-Guest

web log in