เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน การทำงาน และการประชุมร่วมกันที่หลากหลาย คณาจารย์ นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ ดังนี้