ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี ดร.ขยัน จันทรสถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งมี ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ และ ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ ณ ห้อง 433 ชั้น 3 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน