ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ นำทีมบริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษาฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย ได้รับการต้อนรับจากคุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญและ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ โดยทั้ง 3 ท่านให้เกียรติเป็นผู้บรรยายและพาเดินชมห้องปฏิบัติการ Data Center ซึ่งการดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการดำเนินการเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.