โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจากนายจิระ ชนรักสุข…

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ นำทีมบริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษาฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย ได้รับการต้อนรับจากคุณนิติ…

เชิญชวนเข้าร่วม Deep Learning Hands-on Workshop

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ (ฟรี) ในหัวข้อ Deep Learning Hands-on Workshop ในวันที่ 15 ตุลาคม 2020 เวลา 13.00 – 16.00น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิ้งด้านล่าง